ساختار سازمانی همایش

صفحه اصلی > ساختار سازمانی همایش

رئیس کنگره: دکتر محمد جواد زیبایی نژاد
دبیر علمی: 
دکتر علیرضا عبدی
دبیر اجرایی: دکتر پیمان ایزدپناه
مسئول سایت و ثبت نام و مقالات: خانم مریم نصیری
مسئول علمی و سخنرانان: خانم زهرا دانشور
مسئول اسپانسری: آقای رحیم قاهری
مسئول طراحی: آقای حسین مختاری