اخبار

1397/02/03
تصاویر برگزاری کنگره بر روی سایت قرار گرفتتصاویر برگزاری سومین همایش مداخلات پیچیده قلبی؛  23 و 24 فروردین 97   شیراز- هتل پارس

“مرکز

“مرکز
“مرکز

“مرکز

“مرکز

“مرکز

“مرکز

“مرکز

“مرکز

“مرکز

“مرکز

“مرکز

“مرکز

“مرکز

“مرکز

“مرکز

“مرکز

“مرکز

“مرکز

“مرکز

“مرکز

“مرکز

“مرکز

“مرکز

“مرکز

“مرکز

“مرکز

“مرکز

“مرکز

“مرکز

“مرکز

“مرکز

“مرکز

“مرکز

“مرکز

“مرکز

“مرکز

“مرکز

“مرکز

“مرکز

“مرکز

“مرکز

“مرکز

“مرکز

“مرکز

“مرکز

“مرکز

“مرکز

“مرکز

“مرکز

“مرکز

“مرکز

“مرکز

“مرکز

“مرکز

“مرکز

“مرکز

“مرکز

“مرکز

“مرکز

“مرکز

“مرکز

“مرکز

“مرکز

“مرکز

“مرکز

“مرکز

“مرکز

“مرکز

“مرکز

“مرکز

“مرکز

“مرکز

“مرکز

“مرکز

“مرکز

“مرکز

“مرکز

“مرکز

“مرکز

“مرکز

“مرکز

“مرکز

“مرکز

“مرکز

“مرکز

“مرکز

“مرکز

“مرکز

“مرکز

“مرکز

“مرکز

“مرکز

“مرکز

“مرکز

“مرکز

“مرکز

“مرکز“مرکز


1397/01/20
شرط دریافت امتیاز بازآموزی، عضویت در سامانه آموزش مداوم و حضور در کنگره و امضاء مشخصات فردی در فرم مربوطه می باشد.


شرط دریافت امتیاز بازآموزی، عضویت در سامانه آموزش مداوم و حضور در کنگره و امضاء مشخصات فردی در فرم مربوطه می باشد.

1397/01/18
دعوت نامه حضور در سومین کنگره مداخلات پیچیده قلبی

1396/12/27
برنامه همایش بر روی سایت قرار گرفت


برای مشاهده برنامه همایش به صفحه مربوطه مراجعه نمائید.

صفحه اولصفحه قبل12 صفحه بعدصفحه آخر