صفحه اصلی > چارت سازمانی
.: چارت سازمانی

رئیس کنگره: دکتر محمد جواد زیبایی نژاد
دبیر علمی: دکترمحمد علی استوان
دبیر اجرایی: دکتر علیرضا عبدی
مسئول سایت و ثبت نام و مقالات: خانم مریم نصیری
مسئول علمی و سخنرانان: خانم زهرا دانشور
مسئول اسپانسری: آقای رحیم قاهری
مسئول طراحی: آقای حسین مختاری